Reklamační řád

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího společnosti GASTROART CZ spol. s r.o., se sídlem K Dálnici 213, Světice 251 01, IČ: 27148378


Reklamační řád blíže upravuje nároky práv z odpovědnosti prodávajícího (dále jen reklamace).

 

Postup při reklamaci

Kupující uplatní reklamaci písemně na adresu prodávajícího.

Reklamované zboží musí být kupujícím doručeno prodávajícímu na sjednané místo a to na náklady kupujícího.

Zboží odeslané k reklamaci musí být řádně zabaleno, nejlépe v originálním obalu a zabezpečeno proti poškození vlivem dopravy.

Reklamace musí obsahovat označení reklamovaného zboží, číslo faktury, dodací list nebo předávací protokol, popis důvodu reklamace.

K řádné reklamaci je prodávající povinen podat kupujícímu stanovisko k řešení nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží do reklamace.

Kupující je povinen reklamované zboží vyzvednout do 30 dnů ode dne kdy byla reklamace vyřízena a ukončena.

O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky.

Kupující má právo na vyřízení reklamace, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku.

 

Záruční doba a záruční podmínky

Pro kupujícího který není spotřebitel (nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky) je stanovena záruční doba na jakost 12 měsíců ode dne převzetí zboží na náhradní díly, dopravu a práci hradí zákazník!

 

Pro kupujícího spotřebitele (je to fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) je záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí zboží, dopravu a práci hradí zákazník!

 

Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání zboží. Obsahem záruky je odpovědnost prodávajícího za to, že předmět dodávky má v okamžiku přechodu vlastnického práva a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené v technických a dodacích podmínkách. Odpovědnost prodávajícího za vady na než se vztahuje záruka spočívá především v povinnosti bezplatného odstranění oprávněně a včas reklamovaných vad především opravou nebo výměnou součástí za bezvadné.

Podmínkou platnosti záruky je, aby předmět dodávky byl používán odborně k účelu, který je určen v návodu na obsluhu. Instalaci a seřízení musí provádět prodávající nebo odborná firma, která má oprávnění od prodávajícího s výjimkou zboží, které je s podstaty věci funkční samo o sobě, či jen s pouhým zapojením do standardní elektrické sítě v zásuvce 230 V.V záruční době může být uplatněn pouze náhradní díl na záruku. Práci a cestu technika hradí kupující.

 

Záruky podle předchozích odstavců se nevztahují na nekovové materiály, jako např. guma, plasty,  sklo a jiné součásti rychlého opotřebení. Tyto záruky se rovněž nevztahují  na užitné a funkční vlastnosti zboží a na seřizování  ovládacích regulačních komponent zboží. (např. odvápňování, seřizování plynových hořáků)

 

Náklady spojené s vysláním servisního technika v případě, že nebudou zjišteny vady, na které se vztahuje záruka, nese osoba, která reklamaci uplatňovala.

 

Nároky ze záruky zanikají :

Jejich neuplatněním ve lhůtách stanovených v těchto záručních podmínkách.

Poškozením předmětu dodávky s výjimkou havárie způsobené prokazatelně výrobní vadou.

Opravou nebo úpravou předmětu dodávky servisní firmou jinou, než uvedenou v záručních podmínkách.

Použitím předmětu dodávky způsobem a k účelům nebo v podmínkách pro které není určeno.


Za vady a poničení zboží přepravcem prodávající neručí.
Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat jeho nepoškozenost.
Pokud kupující zjistí poškození zboží vlivem přepravy, je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží.

 

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je účinný od 20.5.2019 a je k dispozici v sídle prodávajícího nebo na webových stránkách www.gastrotechnik.cz